#include<stdio.h>
int add(int ,int );
int main()
{
  int sum;
  sum=add(5,10);
  printf("%d\n ",sum);
  sum=add(6,11);
  printf("%d\n ",sum);
  return 0;
}
int add(int x,int y)
{
  int result;
  result=x+y;
  return result;
}#include <stdio.h>
int main()
{
  int add(int ,int );
  int sum;
  sum=add(5,10);
  printf("%d\n ",sum);
  return 0;
}
int add(int x,int y)
{
  int result;
  result=x+y;
  return result;
}
3.#include <stdio.h>
int x=10;
void fun()
{
  int x=6;
  printf("fun函数: x=%d\n ",x);
}
int main()
{
  fun();
  printf("main函数:x=%d\n ",x);
  return 0;
}


#include<stdio.h>
main()
{
  int i=1,j=3;
  {
    int i=0;
    i+=j*2;
    printf("i=%d,j=%d\n",i,j);
  }
  printf("i=%d,j=%d\n",i,j)
}
阶梯状9x9乘法表
#include<stdio.h> 
int main() 
{
  int i,j; 
  for(i=1;i<=9;i++) 
  {
    for(j=1;j<=i;j++)
    printf("%d*%d=%2d\t", i, j, i*j);
    printf("\n");
  }
return 0;
}


全局变量
#include<stdio.h>
int a=3,b=5;
int max(int a,int b)
{
  int c;
  c=a>b?a:b;
  return c;
}
int main()
{
  int a=10;
  printf("%d\n ",max(a,b));
  return 0;
}


应用全局变量
#include<stdio.h>
void fun();
int main()
{
  extern int x;
  fun();
  printf("main函数:x=%d\n ",x);
  return 0;
} 
int x=10;
void fun()
{
  printf("fun函数:x=%d\n",x);
}

全局变量两文件调用
#include<stdio.h>
#include"Hello.cpp"
int x=10;
int main()
{
  printf("main函数:x=%d\n",x);
  fun();
  return 0;
}

#include<stdio.h>
extern int x;
void fun()
{
  printf("fun函数:%d\n",x);
}指针
#include<stdio.h>
main()
{
  int a,b,*p;
  a=5;
  p=&a;
  b=*p+5;
  printf("a=%d,*p=%d,b=%d\n",a,*p,b);
}

——文章由 www.owhite.cn 老白啵网站爬取得到 如有侵权请及时联系站长邮箱删除

标签: printf, int, includeint, main, sum, return, result, add

评论已关闭